Gli Allievi di Morihei Ueshiba

Di seguito riportiamo i principali allievi del fondatore dell’Aikido: un po’ di storia non guasta.

Doshu

Morihei Ueshiba (1883-1969) O-Sensei
Kisshomaru Ueshiba (1921-1999)
Moriteru Ueshiba (1951)

I Generazione (1921-1935)

Noriaki Inoue (1921)
Isamu Takeshita (1925)
Kenji Tomiki (1925)
Hisao Kamata (c. 1929)
Ikkusai Iwata (1930)
K. Funahashi (1930)
M. Mochizuchi (1930)
M. Hashimoto (c. 1931)
A. Murashige (c. 1931)
Rinjiro Shirata (1931)
T. Yukawa (c. 1931)
S. Yonekawa (c. 1931)
Gozo Shioda (1932)
Z. Akazawa (c. 1933)
Takuma Hisa (1935, Osaka)

II Generazione (1936-1945)

Bansen Tanaka (1936)
Koichi Tohei (1939)
Tentyu (c. 1939)
Minoru Hirai (c. 1940)
Kisaburo Osawa (c. 1940)
K. Sunadomari (1942)
Tadashi Abe (c. 1942)

III Generazione (1946-1955)

Morihiro Saito (1946)
Hiroshi Tada (1947)
S. Arikawa (1947)
Shoji Nishio (1951)
S. Yamaguchi (c. 1951)
M. Hikitsuchi (c. 1951)
Masamichi Noro (c. 1951)
Seiseki Abe (c. 1952)
N. Tamura (c. 1953)
Y. Kuroiwa (c. 1954)
Y.Kobayashi (1955)
André Nocquet (1955)

IV Generazione (1956-1969)

Akira Tohei (c. 1956)
Y. Yamada (1957)
Katsuaki Asai (c. 1958)
Kazuo Chiba (1958)
Seiichi Sugano (1959)
Mitsunari Kanai (1959)
M. Saotome (c. 1959)
S. Maruyama (c. 1959)
Terry Dobson (c. 1960)
N. Ichihashi (c. 1960)
S. Masuda (c. 1960)
M. Suganuma (c. 1962)
S. Imaizumi (c. 1962)
K. Maruyama (c. 1962)
Seishiro Endo (c. 1962)
Kenji Shimizu (c. 1963)